EUshits

Výzva a Záznam z prieskumu trhu 

Názov projektu: Zvýšenie podielu dozrievaného vína v 300 lit. sudoch za účelom zušľachtenia červených vín a zvýšenia konkurencieschopnosti na trhu

Opatrenie: Nákup nových drevených sudov alebo drevených nádob určených na skladovanie vína alebo zrenie vína

Výzva – dokument na stiahnutie

Záznam z prieskumu trhu – dokument na stiahnutie

zverejnené dňa 5.5.2021

.Záznam z prieskumu trhu

pri zadávaní zákazky v zmysle Metodického pokynu CKO č. 12, v4 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní pri zákazkách zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov z NFP

zverejnené dňa 2. 4. 2019
Dokument na stiahnutie:

Názov Projektu: Krátky dodávateľský reťazec FARMFOODS

 

Kód Projektu: 164NR110003

 

Hlavný cieľ: Posilnenie odbytových schopností poľnohospodárskych a spracovateľských podnikov prostredníctvom novovytvoreného krátkeho dodávateľského reťazca FARMFOODS

 

Generálny partner Projektu:

AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

Partneri Projektu: AT DUNAJ, spol. s r.o.

AT AGROTURIEC, spol. s r.o.

AT TATRY spol. s r.o.

GET group, s.r.o.

TERRA WYLAK, s.r.o.

AGROSTAAR KB spol. s r.o.

Natur Products – Németh, s.r.o.

 

Opatrenie:

16 Spolupráca

integrovaný projekt formou kolektívnej investície v spojitosti s opatrením

4 Investície do hmotného majetku

 

Časť A – Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve

Časť B – Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby

 

Podopatrenie:

16.4 Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov

v spojitosti s podopatrením

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov a/alebo

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo

 vývoj poľnohospodárskych výrobkov

 

Ciele Projektu:

Skupina FARMFOODS realizáciou projektu vytvára platformu na spoločnú organizáciu vybraných poľnohospodárskych a spracovateľských podnikov, vyrábajúcich rôzne typy kvalitných potravinových výrobkov a farmárskych špecialít, ktoré postačia na denný nákup čerstvých potravín s vyššou kvalitou (bez použitia umelých prídavných látok, GMO). Realizáciou podporených aktivít projektu spolupráce sa zabezpečí sprevádzkovanie celého krátkeho dodávateľského reťazca, ktorý umožní členom skupiny FARMFOODS zlepšiť odbyt vlastnej produkcie, zvýšiť pridanú hodnotu vo výrobe, posilniť pozíciou na trhu, čo následne bude viesť k posilneniu konkurencieschopnosti všetkých partnerov skupiny. Tým projekt priamo prispieva k cieľu fokusovej oblasti 3A ako aj k hlavnému cieľu programu PRV „podporovať konkurencieschopnosť poľnohospodárstva“.

 

Opis Projektu:

– Spoločná organizácia poľnohospodárov a malých výrobcov potravín vyrábajúcich rôzne typy farmárskych špecialít so sortimentom, ktorý by ponúkol obyvateľstvu na jednom mieste sortiment potravín, ktoré postačia na denný nákup čerstvých potravín s vyššou kvalitou (bez použitia umelých prídavných látok, GMO)

– Vybudovanie moderných prevádzok zabezpečujúcich produkciu a spracovanie domácej poľnohospodárskej produkcie

– Vybudovanie siete predajní po celom území SR s efektívnym zásobovaním a vyškoleným personálom krátkeho dodávateľského reťazca

– Oživenie krátkeho dodávateľského reťazca prostredníctvom transferu odborných informácií a znalostí

– Propagácia novovybudovaného krátkeho dodávateľského reťazca FARMFOODS

 

Výsledok a inovačný prínos Projektu:

Zámerom tohto projektu je ponúkať kvalitné slovenské výrobky konečnému spotrebiteľovi. Produkty ponúkané partnermi FARMFOODS sú tvorené výlučne na prírodnej báze bez pridania chemických konzervantov a iných prísad, ktoré znehodnocujú kvalitu potravín. Partneri FARMFOODS sa preto rozhodli zhodnotiť produkty rastlinnej a živočíšnej výroby na domácom trhu do finálnych výrobkov a ponúknuť ich prostredníctvom predajní krátkeho dodávateľského reťazca konečnému spotrebiteľovi. Predajne posilnia domáci trh poctivými prevažne mäsovými a mliečnymi produktmi. Vznikom nových predajní budú vytvorené nové pracovné miesta, ktoré aspoň z časti pomôžu znížiť počet nezamestnaných obyvateľov takmer v každom regióne, nakoľko obchodný reťazec bude pôsobiť vo väčšine územia Slovenskej republiky.

 

Začiatok realizácie Projektu:

1.4.2016                                                                                          Dokument na stiahnutie

Názov projektu: Zvýšenie produkcie kvalitných slovenských vín s prívlastkom

 

Ciele projektu: Zvýšenie pridanej hodnoty vo výrobe

                         Posilnenie pozície na domácom trhu s kvalitnými vínami

                         Zlepšenie konkurencieschopnosti vo výrobe vína

 

Realizácia projektu: 04/2016

 

Výsledok projektu:

 

Pomocou tejto investície sa nám podarilo zmeniť spôsob výroby vína prostredníctvom inovatívnej technológie, ktorá umožňuje produkciu domácich akostných odrodových vín s prívlastkom. Nové strojové investície sú plne využité pre celú produkciu vína. Linka zabezpečuje výrazné zvýšenie kvality produkovaného vína (vyššia hygiena, riadený proces kvasenia), zefektívňuje výrobný proces (automatizácia výroby, zavedenie nových systémov riadenia) a zvyšuje skladovaciu kapacitu.

 

Projekt prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch skupín výrobcov a medziodvetvových organizácií.

 

Naša spoločnosť umožňuje absolvovať prax pre min. 2 študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) bakalárskeho študijného programu Vinárstvo (Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU) vo výrobe vín v trvaní minimálne 2 týždňov vo výrobných priestoroch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti školy (12 km).

 

Plánom našej spoločnosti je mať pre všetky vína chránené označenie pôvodu do dvoch rokov od realizácie tejto investície.